Kathy ClothierName: Kathy Clothier
Champion: 1978 8 days