Jan NystromName: Jan Nystrom
Champion: 1977 5 days, 1978 8 days, 1980 12 days